微博部落格

 找回密碼
 註冊

Login

免註冊即享有會員功能

Login

免註冊即享有會員功能

查看: 7615|回復: 1

弟子規全文注音版      

[複製鏈接]
alina 發表於 2011-8-25 16:01:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式


    

《弟子規》漢語拼音全文注音版

di zǐ guī
弟子規Zǒng xu

【總敘】

di zǐ guī sheng ren xun shǒu xiao ti ci jǐn xin
弟子 規圣人訓首孝悌次謹 信fanaizhong erqīnren yǒuyuli zexuewen
泛愛眾 而親仁 有余力 則學文

ru ze xiao
【入則孝】

fumǔhū yingwuhuǎn fumǔming xingwulǎn
父母呼 應勿緩 父母命 行勿懶
fumǔjiao xūjingtīng fumǔze xūshuncheng
父母教 須敬聽 父母責 須順承
dōngzewēn xiazeqing chenzexǐng hūnzeding
冬則溫 夏則凊 晨則省 昏則定
chūbigao fǎnbimian jūyǒuchang yewubian
出必告 反必面 居有常 業無變
shisuīxiǎo wushanwei gǒushanwei zǐdaokuī
事雖小 勿擅為 茍擅為 子道虧
wusuīxiǎo wusīcang gǒusīcang qīnxīnshāng
物雖小 勿私藏 茍私藏 親心傷
qīnsuǒhao liweiju qīnsuǒwu jǐnweiqu
親所好 力為具 親所惡 謹為去
shēnyǒushāng yiqīnyōu deyǒushāng yiqīnxiū
身有傷 貽親憂 德有傷 貽親羞
qīnaiwǒ xiaohenan qīnzēngwǒ xiaofāngxian
親愛我 孝何難 親憎我 孝方賢
qīnyǒuguo jianshǐgēng yiwuse rouwushēng
親有過 諫使更 怡吾色 柔吾聲
jianburu yuefujian haoqisui tawuyuan
諫不入 悅復諫 號泣隨 撻無怨
qīnyǒuji yaoxiānchang zhouyeshi bulichuang
親有疾 藥先嘗 晝夜侍 不離床
sāngsānnian changbēiye jūchubian jiǔroujue
喪三年 常悲咽 居處變 酒肉絕
sāngjinlǐ jijincheng shisǐzhě rushishēng
喪盡禮 祭盡誠 事死者 如事生
chū ze ti
【出則弟】
xiōngdaoyǒu didaogōng xiōngdimu xiaozaizhōng
兄道友 弟道恭 兄弟睦 孝在中
caiwuqīng yuanheshēng yanyǔrěn fenzimǐn
財物輕 怨何生 言語忍 忿自泯
huoyǐnshi huozuozǒu zhǎngzhěxiān youzhěhou
或飲食 或坐走 長者先 幼者后
zhǎnghūren jidaijiao renbuzai jǐjidao
長呼人 即代叫 人不在 已即到
chēngzūnzhǎng wuhūming duizūnzhǎng wuxianneng
稱尊長 勿呼名 對尊長 勿見能
luyuzhǎng jiqūyī zhǎngwuyan tuigōngli
路遇長 疾趨揖 長無言 退恭立
qixiamǎ chengxiajū guoyoudai bǎibuyu
騎下馬 乘下車 過猶待 百步余
zhǎngzhěli youwuzuo zhǎngzhězuo mingnǎizuo
長者立 幼勿坐 長者坐 命乃坐
zūnzhǎngqian shēngyaodī dībuwen quefēiyi
尊長前 聲要低 低不聞 卻非宜
jinbiqū tuibichi wenqǐdui shiwuyi
進必趨 退必遲 問起對 視勿移
shizhūfu rushifu shizhūxiōng rushixiōng
事諸父 如事父 事諸兄 如事兄
jǐn
【謹】
zhāoqǐzǎo yemianchi lǎoyizhi xīcǐshi
朝起早 夜眠遲 老易至 惜此時
chenbiguan jiānshukǒu bianniaohui zhejingshǒu
晨必盥 兼漱口 便溺回 輒凈手
guānbizheng niǔbijie wayǔlǚ jujǐnqie
冠必正 紐必結 襪與履 俱緊切
zhiguānfu yǒudingwei wuluandun zhiwūhui
置冠服 有定位元 勿亂頓 致污穢
yīguijie buguihua shangxunfen xiachenjiā
衣貴潔 不貴華 上循分 下稱家
duiyǐnshi wujiǎnze shishikě wuguoze
對飲食 勿揀擇 食適可 勿過則
nianfāngshao wuyǐnjiǔ yǐnjiǔzui zuiweichǒu
年方少 勿飲酒 飲酒醉 最為丑
bucōngrong liduānzheng yīshēnyuan baigōngjing
步從容 立端正 揖深圓 拜恭敬
wujianyu wubǒyǐ wujīju wuyaobi
勿踐閾 勿跛倚 勿箕踞 勿搖髀
huǎnjiēlian wuyǒushēng kuānzhuǎnwān wuchuleng
緩揭簾 勿有聲 寬轉彎 勿觸棱
zhixūqi ruzhiying ruxūshi ruyǒuren
執虛器 如執盈 入虛室 如有人
shiwumang mangduōcuo wuweinan wuqīnglue
事勿忙 忙多錯 勿畏難 勿輕略
dounaochǎng juewujin xiepishi juewuwen
斗鬧場 絕勿近 邪僻事 絕勿問
jiāngrumen wenshucunjiāngshangtang shēngbiyang
將入門 問孰存 將上堂 聲必揚
renwenshui duiyǐming wuyǔwǒ bufēnming
人問誰 對以名 吾與我 不分明
yongrenwu xūmingqiu tǎngbuwen jiweitōu
用人物 須明求 倘不問 即為偷
jierenwu jishihuan houyǒuji jiebunan
借人物 及時還 后有急 借不難
xin
【信】
fanchūyan xinweixiān zhayǔwang xīkěyān
凡出言 信為先 詐與妄 奚可焉
huashuōduō burushǎo weiqishi wuningqiǎo
話說多 不如少 惟其是 勿佞巧
jiānqiǎoyǔ huiwūci shijǐngqi qiejiezhī
奸巧語 穢污詞 市井氣 切戒之
jianweizhēn wuqīngyan zhīweidi wuqīngchuan
見未真 勿輕言 知未的 勿輕傳
shifēiyi wuqīngnuo gǒuqīngnuo jintuicuo
事非宜 勿輕諾 茍輕諾 進退錯
fandaozi zhongqiěshū wujiji wumohū
凡道字 重且舒 勿急疾 勿模糊
bǐshuōchang cǐshuōduǎn buguānjǐ moxianguǎn
彼說長 此說短 不關己 莫閑管
jianrenshan jisīqi zongquyuǎn yǐjianjī
見人善 即思齊 縱去遠 以漸躋
jianrene jineixǐng yǒuzegǎi wujiājǐng
見人惡 即內省 有則改 無加警
weidexue weicaiyi bururen dāngzili
唯德學 唯才藝 不如人 當自礪
ruoyīfu ruoyǐnshi bururen wushēngqī
若衣服 若飲食 不如人 勿生戚
wenguonu wenyule sǔnyǒulai yiyǒuque
聞過怒 聞譽樂 損友來 益友卻
wenyukǒng wenguoxīn zhiliangshi jianxiāngqīn
聞譽恐 聞過欣 直諒士 漸相親
wuxīnfēi mingweicuo yǒuxīnfēi mingweie
無心非 名為錯 有心非 名為惡
guonenggǎi guīyuwu tǎngyǎnshi zēngyigū
過能改 歸于無 倘掩飾 增一辜
fan ai zhong
【泛愛眾】
fanshiren jiēxūai tiāntongfu ditongzai
凡是人 皆須愛 天同覆 地同載
xinggāozhě mingzigāo rensuǒzhong fēimaogāo
行高者 名自高 人所重 非貌高
caidazhě wangzida rensuǒfu fēiyanda
才大者 望自大 人所服 非言大
yǐyǒuneng wuzisī rensuǒneng wuqīngzī
己有能 勿自私 人所能 勿輕訾
wuchǎnfu wujiāopin wuyangu wuxǐxīn
勿諂富 勿驕貧 勿厭故 勿喜新
renbuxian wushijiǎo renbuān wuhuarǎo
人不閑 勿事攪 人不安 勿話擾
renyǒuduǎn qiemojiē renyǒusī qiemoshuō
人有短 切莫揭 人有私 切莫說
daorenshan jishishan renzhīzhī yusīmiǎn
道人善 即是善 人知之 愈思勉
yangrene jishie jizhīshen huoqiězuo
揚人惡 即是惡 疾之甚 禍且作
shanxiāngquan dejiējian guobuguī daoliǎngkuī
善相勸 德皆建 過不規 道兩虧
fanqǔyǔ guifēnxiǎo yǔyiduō qǔyishǎo
凡取與 貴分曉 與宜多 取宜少
jiāngjiāren xiānwenjǐ jǐbuyu jisuyǐ
將加人 先問己 己不欲 即速已
ēnyubao yuanyuwang baoyuanduǎn baoēnchang
恩欲報 怨欲忘 抱怨短 報恩長
daibipu shēnguiduān suīguiduān cierkuān
待婢仆 身貴端 雖貴端 慈而寬
shifuren xīnburan lǐfuren fāngwuyan
勢服人 心不然 理服人 方無言
qīn ren
【親仁】
tongshiren leibuqi liusuzhong renzhěxī
同是人 類不齊 流俗眾 仁者希
guǒrenzhě renduōwei yanbuhui sebumei
果仁者 人多畏 言不諱 色不媚
nengqīnren wuxianhǎo derijin guorishǎo
能親仁 無限好 德日進 過日少
buqīnren wuxianhai xiǎorenjin bǎishihuai
不親仁 無限害 小人進 百事壞
yu li xue wen
【 余力學文】
bulixing danxuewen zhǎngfuhua chengheren
不力行 但學文 長浮華 成何人
danlixing buxuewen renjǐjian meilǐzhēn
但力行 不學文 任己見 昧理真
dushūfǎ yǒusāndao xīnyǎnkǒu xinjiēyao
讀書法 有三到 心眼口 信皆要
fāngducǐ wumubǐ cǐweizhōng bǐwuqǐ
方讀此 勿慕彼 此未終 彼勿起
kuānweixian jǐnyonggōng gōngfūdao zhisetōng
寬為限 緊用功 工夫到 滯塞通
xīnyǒuyi suizhaji jiurenwen qiuqueyi
心有疑 隨札記 就人問 求確義
fangshiqīng qiangbijing jīanjie bǐyanzheng
房室清 墻壁凈 幾案潔 筆硯正
momopiān xīnbuduān zibujing xīnxiānbing
墨磨偏 心不端 字不敬 心先病
liediǎnji yǒudingchu dukanbi huanyuanchu
列典籍 有定處 讀看畢 還原處
suīyǒuji juanshuqi yǒuquēhuai jiubǔzhī
雖有急 卷束齊 有缺壞 就補之
fēishengshū bǐngwushi bicōngming huaixīnzhi
非圣書 屏勿視 敝聰明 壞心志
wuzibao wuziqi shengyǔxian kěxunzhi
勿自暴 勿自棄 圣與賢 可馴致


微博部落格粉絲專頁,請加入給我們鼓勵,謝謝!!
亭子哈休 發表於 2012-4-28 08:11:51 | 顯示全部樓層
頂你一下.  
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

本版積分規則

Archiver|手機版|微博部落格  

GMT+8, 2018-4-26 15:30

Powered by Discuz! X3.1 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表